Algemene voorwaarden - Mijn Monumentjes

Oprechte aandacht voor jouw verhaal

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die wordt gesloten met Mijn Monumentjes (vertegenwoordigd door Eunice Bom), als bedoeld op mijnmonumentjes.nl
 2. Afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. Van een geldige overeenkomst is sprake wanneer:
 2. u zich online, per e-mail, schriftelijk of telefonisch aanmeldt voor een (online) cursus of coaching van Mijn Monumentjes
 3. u een offerte van Mijn Monumentjes over het vastleggen van uw levensverhaal door Mijn Monumentjes, inclusief tijdsplanning en kostenoverzicht, aanvaardt door de offerte te tekenen of per e-mail uw akkoord voor de offerte te geven
 4. De overeenkomst eindigt na levering van het afgesproken product of de geleverde dienst, behoudens het bepaalde in de artikelen 5d, 6a, 6b en 6c

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Mijn Monumentjes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
 2. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mijn Monumentjes het recht bepaalde werkzaamheden (bijvoorbeeld het opmaken en drukken van een boek of het verzorgen van workshop-of cursusonderdelen) door derden te laten verrichten
 3. Bij het schrijven van een levensverhaal door Mijn Monumentjes dient u ervoor te zorgen dat alle gegevens en materialen (bijvoorbeeld de in het boek op te nemen foto’s en andere documenten) die voor Mijn Monumentjes noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Mijn Monumentjes worden verstrekt
 4. Bij het schrijven van uw levensverhaal door Mijn Monumentjes krijgt u de uitgeschreven tekst ter correctie voorgelegd. Alvorens het boek naar de drukker gaat, krijgt u het drukklare document ter finale goedkeuring voorgelegd. U heeft voor het doorgeven van correcties en goedkeuring telkens 14 dagen de tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien u niet binnen deze periode met correcties of goedkeuring komt, worden de teksten en overige onderdelen van het boek geacht door u te zijn goedgekeurd. Correcties en goedkeuring worden per e-mail of schriftelijk aan Mijn Monumentjes doorgegeven om misverstanden te voorkomen

 

 1. Wijzigingen in de overeenkomst
 1. Indien tijdens het schrijven van uw levensverhaal door Mijn Monumentjes blijkt dat u aanvullende wensen hebt (bijvoorbeeld extra interviews, meer pagina’s tekst, meer foto’s) dan passen wij in onderling overleg de overeenkomst aan. Daarbij wordt in ieder geval gekeken welke gevolgen de wijziging heeft voor de datum van voltooiing van de opdracht en de eventuele meerprijs
 2. In geval van onvoldoende deelnemers kan Mijn Monumentjes de datum van een workshop verplaatsen. Indien u dan verhinderd bent, krijgt u uw inschrijfgeld terug

 

 1. Betaling
 1. Bij het schrijven van uw levensverhaal in boekvorm door Mijn Monumentjes vindt de betaling in twee of drie termijnen plaats, afhankelijk van de grootte van het totaalbedrag en in twee of drie gelijke delen. Het eerste deel dient te zijn voldaan vóór aanvang van het eerste interview, het laatste deel vóór het drukklaar maken van het boek en een eventueel derde deel halverwege deze beide tijdstippen. Bij een digitaal levensverhaal (zonder gedrukt) boek vindt de betaling in één keer plaats voor aanvang van het eerste interview
 2. Bij het volgen van een workshop vindt de betaling plaats binnen twee weken na ontvangst van de factuur of direct bij online aanmelding. Bij aanmelding later dan zes weken voor aanvang van de workshop dient de betaling per ommegaande plaats te vinden
 3. Bij het volgen van een online cursus of een coachingstraject vindt de betaling plaats binnen twee weken na ontvangst van de factuur of direct bij online aanmelding. De betaling van een online cursus vindt in één, twee of drie termijnen plaats, afhankelijk van de soort cursus en zoals aangegeven op de aanmeldpagina van de cursus of in de factuur. Toegang tot de online cursus is uitsluitend mogelijk na betaling van het hele cursusbedrag of de eerste termijn. De betaling van een coachingstraject kan (afhankelijk van de lengte van het traject) in meer termijnen plaatsvinden. Toegang tot het coachingstraject is uitsluitend mogelijk na betaling van het hele bedrag of de eerste termijn
 4. Als de betaling uitblijft staat het Mijn Monumentjes vrij om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de overeenkomst te beëindigen. Tevens kan Mijn Monumentjes een beroep doen op een incassobureau. In dat geval dient u alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Mijn Monumentjes redelijkerwijs moet maken

 

 1. Onvoorziene omstandigheden en annulering
 1. Bij het schrijven van uw levensverhaal door Mijn Monumentjes wordt in geval van overmacht bij u (bijvoorbeeld ernstige ziekte of familieomstandigheden) in overleg bekeken of uitstel mogelijk is. Indien uitstel niet mogelijk of redelijk is kan de overeenkomst in onderling overleg tussentijds worden beëindigd. In dat geval bent u voor de reeds door Mijn Monumentjes verrichte werkzaamheden een evenredig deel van het afgesproken factuurbedrag verschuldigd
 2. Indien u uw inschrijving voor een workshop annuleert, dan krijgt u tot drie weken voor aanvang 50 procent van het inschrijfgeld terug. Daarna is geen teruggave mogelijk. U kunt wel iemand anders in uw plaats laten komen
 3. Indien u binnen 30 dagen uw inschrijving voor een online cursus of coaching annuleert, dan krijgt u 50 procent van het inschrijfgeld terug. Daarna is geen teruggave meer mogelijk
 4. Als Mijn Monumentjes door overmacht niet in staat is uw levensverhaal te schrijven, een workshop te geven of een online cursus of coaching te leveren, dan wordt in overleg bekeken of uitstel mogelijk is. Indien uitstel niet mogelijk of redelijk is, dan kan de overeenkomst in onderling overleg worden beëindigd. In dat geval zal een evenredig deel van de kosten die u reeds gemaakt hebt worden teruggestort op uw rekening

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. Bent u ontevreden over een door Mijn Monumentjes geleverd(e) product of dienst, dan zal Mijn Monumentjes haar uiterste best doen hier samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid van Mijn Monumentjes gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag
 2. Mijn Monumentjes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien en voor zover zij is uitgegaan van door u verstrekte en achteraf bezien onjuiste en/of onvolledige gegevens
 3. De aansprakelijkheid van Mijn Monumentjes voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat haar verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Mijn Monumentjes beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag voor het betreffende product of de betreffende dienst
 4. Alle door Mijn Monumentjes geleverde informatie in de online cursus(sen) of workshops is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid hiervan kan niet worden ingestaan. Mijn Monumentjes aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan is door onjuiste of onvolledige informatie in de online cursus(sen) of workshops van Mijn Monumentjes. Evenmin kunnen aan de inhoud van de informatie in online cursus(sen) of workshops rechten worden ontleend. Informatie kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden

 

 1. Intellectueel eigendom
 1. Mijn Monumentjes behoudt zich uitdrukkelijk de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de auteurswetgeving
 2. Het door Mijn Monumentjes geleverde boek of digitale bestand met uw levensverhaal is uitsluitend bedoeld voor het overeengekomen gebruik in beperkte kring (familie- en vriendenkring e.d.). Verdere vermenigvuldiging, uitgave of publicatie van het boek of een deel daarvan in enig ander medium, alsmede ieder ander gebruik dan is overeengekomen, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mijn Monumentjes. Hiervoor kan Mijn Monumentjes een vergoeding vragen
 3. Niets uit de door Mijn Monumentjes ontwikkelde online cursus(sen) mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mijn Monumentjes vermenigvuldigd worden
 4. Toegang tot de online leeromgeving van Mijn Monumentjes is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden. Wanneer dit wel gebeurt, behoudt Mijn Monumentjes zich het recht voor u de toegang tot alle cursussen van Mijn Monumentjes met onmiddellijke ingang te ontzeggen, zonder teruggaaf van cursusgeld

 

 1. Geheimhouding
 1. Mijn Monumentjes verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van u of uit andere bron heeft verkregen. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst
 2. De door Mijn Monumentjes gemaakte aantekeningen en geluidsopnames voor het schrijven van uw levensverhaal kunnen na voltooiing van de opdracht op uw verzoek door Mijn Monumentjes worden vernietigd

 

Apeldoorn, 18 januari 2018

Scroll naar top
Schrijfkringen

Schrijfkring Tradities en rituelen

Op 13 november 2023 start de schrijfkring Tradities en rituelen: samen met anderen lezen, nadenken en schrijven over het thema Tradities en rituelen. Meedoen? Je bent van harte welkom!

Mijn Monumentjes draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders